Pancakes

Syrup Pancake (V)
£2.50
Cinnamon Pancake (V)
£2.50
Lemon Pancake (V)
£2.50
Chocolate Syrup Pancake (V)
£2.50
Syrup Pancake with Cooked Banana (V)
£2.80
Chocolate Pancake with Cooked Banana, Syrup and Cream (V)
£3.00
Pancake with Strawberries and Banana, Syrup and Cream (V)
£4.15